Hvad gør jeg ved?

Hvad gør jeg ved...

I december 2013 trådte loven om obligatorisk digital selvbetjening i kraft. Det betyder,

at mange af de sager hvor du før skulle møde op på kirkekontoret for at anmelde eller

ansøge, nu skal ordnes ved selvbetjening på borger.dk.


Når du benytter menuen herunder, får du en forklaring og et link til den relevante side

på borger.dk, hvor du kan finde yderligere vejledning.


Har du ikke NemID, eller har du brug for hjælp, er du velkommen til at kontakte

kirkekontoret. Vi hjælper gerne.


Fødsel

Et barns fødsel registreres oftest automatisk (undtagelsen kan fx være en

hjemmefødsel uden deltagelse af jordemoder).

Er forældrene ikke gift, og ønsker man at dele ansvaret for barnet, skal faderskab

anerkendes ved at udfylde en omsorgs- og ansvarserklæring. Erklæringen skal

udfyldes digitalt og afgives indenfor de første 14 dage efter fødslen. Erklæringen

medfører fælles forældremyndighed. Du kan læse mere om forholdene og reglerne for

faderskab hos Statsforvaltningen eller Familiestyrelsen.• Fødselsregistrering (https://www.borger.dk/Sider/Foedselsregistrering.aspx)


Dåb/navngivning

Et barn skal have et navn senest 6 måneder efter fødslen, det sker enten ved dåb eller

navngivning.


Dåb aftales ved henvendelse til kirkekontoret i det sogn, hvor man ønsker barnet døbt.

Her aftales tidspunkt for dåbshandlingen.

Klik her for forespørgsler om dåb.

Hvis barnet skal døbes i en frikirke eller i udlandet, skal barnet navngives inden dåben.


Navngivning uden dåb sker ved hjælp af en digital ansøgning, som skal udfyldes og

underskrives af forældrene.


• Ansøgning om navngivning (https://www.borger.dk/Sider/navngivning.aspx)


Konfirmation

For at blive konfirmeret er det en betingelse, at man er døbt eller bliver døbt inden

konfirmationen, og at man går til konfirmationsforberedelse. Man konfirmeres i 8.

klasse.

I Reerslev Kirke sker konfirmationsforberedelsen i samarbejde med pastoratets andet

sogn; Ansgarkirken i Hedehusene. Dvs. at alle konfirmanderne undervises i fællesskab

af pastoratets præster. Undervisningen sker på tværs af sognegrænser, men man kan

selvfølgelig vælge hvilken af kirkerne man ønsker konfirmation i.

Konfirmationer i Reerslev Kirke afholdes sidste lørdag i april.


Det er forældrene, der tilmelder deres barn til konfirmationsforberedelse. Det sker ved

indskrivning inden sommerferien året før konfirmationen.

Indskrivning i både Reerslev og Hedehusene Sogn foretages på linket
Konfirmandtilmelding | Folkekirken 


Vielse

Ægteskab kan indgås borgerligt på Rådhuset eller kirkeligt. En kirkelig vielse kan finde

sted i folkekirken og i anerkendte og godkendte trossamfund.


Ønsker man vielse i folkekirken, skal mindst én af parterne være medlem.

Man henvender sig til kirkekontoret for at aftale dato og tidspunkt.

Klik her for forespørgsler om vielse.


For at indgå ægteskab skal man have en prøvelsesattest, der ikke må være over fire

måneder gammel på tidspunktet for ægteskabets indgåelse. En prøvelsesattest

dokumenterer, at parterne opfylder betingelserne for at indgå ægteskab.


Prøvelsesattest fås ved at udfylde en ægteskabserklæring på borger.dk.


• Ansøgning samt nyttig information, når I vil giftes (https://www.borger.dk/Sider/Naar-

I-vil-giftes.aspx )


Begravelse og bisættelse

Ved dødsfald udstedes dødsattest af lægen, som sørger for at indsende attesten

digitalt til begravelsesmyndigheden.


De pårørende udfylder en anmodning om begravelse eller ligbrænding, hvori det

anføres om afdøde skal begraves eller brændes og hvis afdøde var medlem af

folkekirken, om en præst skal medvirke ved højtideligheden. Anmodningen skal være i

overensstemmelse med afdødes ønsker.


Ved kirkelig begravelse/bisættelse henvender man sig til kirkekontoret for at aftale dag

og tidspunkt. Kirkekontoret kan også være behjælpelig med den digitale registrering.


Man kan henvende sig til en bedemand, som kan tage sig af alt det praktiske omkring

dødsfaldet inkl. den digitale registrering.


Når begravelsesmyndigheden har godkendt anmodningen, og der er sendt besked til

kirkegård og krematorium, kan begravelsen/bisættelsen finde sted. Det sker normalt

senest otte dage efter dødsfaldet (dødsdagen medregnet).


• [Anmodning samt nyttig information ved dødsfald]

( https://www.borger.dk/Sider/Doedsfald.aspxaspx )


Navneændring

Det koster p.t. 510,- at søge om en ændring af fornavn, mellemnavn og/eller efternavn.

Navneændring ved indgåelse af ægteskab er dog gratis indenfor 3 måneder fra

vielsesdatoen, såfremt man danner navnefællesskab.


• Ansøg om navneændring ( https://www.borger.dk/Sider/Navneaendring.aspx )

• Regler om navneændring ( http://ast.dk/born-familie/navne/navneaendring )


Medlemskab

Ønsker man at melde sig ind i folkekirken sker det igennem sognets præst. Er man

døbt i et anerkendt kristent trossamfund sker indmeldelsen efter en samtale med

sognepræsten.


Er man udøbt, sker indmeldelse som følge af en dåbshandling i kirken. Inden dåben

har man en eller flere samtaler med sognepræsten, hvori man gennemgår den

grundlæggende kristne lære.


Udmeldelse af folkekirken sker ved henvendelse til kirkekontoret. Ved udmeldelse

mistes retten til gejstlig medvirken ved bisættelse/begravelse og til at handlingen

foretages i en kirke.


Samtale og sjælesorg

Man er altid velkommen til at henvende sig til sognepræsten, hvis man har behov for

én at tale med. Samtalerne kan have meget forskellig karakter og der kan evt. aftales

et længere samtaleforløb. Det er dig der sætter dagsordenen og præstens primære

rolle vil oftest være at lytte. Bøn og nadver kan indgå i samtalerne hvis ønsket.


Det er også muligt at kontakte præsten for et besøg i hjemmet, på sygehuset eller

plejehjemmet.